2 februari 2007

Een laf lachebekje

.
Bij Grammens, in zijn laatste Journaal, p.3864, lees ik iets dat in Humo heeft gestaan. Dat blad Humo staat bij Vlaamse welmenende democraten goed aangeschreven, en het gaat zelfs door voor iets in de buurt van een kwaliteitsblad. Als je kennissen of collega’s bezig hoort dan klinkt het altijd: “Ja, platvloers, toegegeven, dat zal wel …maar toch goed gemaakt, én het verkoopt.”
Dat is voor een Vlaamse journalistieke vrucht inderdaad al heel wat, en naast de puree van StandaardMorgenKnack zal Humo wel afsteken, ongeveer vermoed ik, zoals op het wereldwijdeweb de site der Zatte Vrienden afsteekt, ook goed gemaakt, en wellicht met zowat dezelfde middelen.
Wat nu de immer ernstige Grammens berichtte was:

Misdadig. Op de misdadige vraag van een Humo-redacteur: “Wat zou u doen als u in de metro zeven allochtone jongeren Filip Dewinter ziet aftroeven?”, antwoordt de Belgische minister Bruno Tobback “grijnzend” (zo staat het er): “Ik zou denken dat het veel te gevaarlijk is om tussenbeide te komen”. Dit ligt geheel in de lijn van de vaderlijke raadgeving van Louis Tobback dat “alle middelen” (en hij herhaalde: noteer goed, alle middelen) toegelaten zijn tegen het (toenmalige) Vlaams Blok.

De fiston van Louis laat zich hier kennen als een haatdragende en vooral gewetenloze lafbek, tot daar, al blijft het genoteerd dat aan die snotneus blijkbaar nooit is bijgebracht wat de plichten van een gewone staatsburger zijn ...en niemand is tot heldendaden verplicht, maar dat een regerende minister zich tegenover allochtone dreigingen en geweld meent te mogen gedragen als een pure capitulard is ontluisterend. Je wéét zulke dingen wel, maar om ze zo openlijk te moeten horen...
Wat ik even nog wilde zeggen, geëerde Mark Grammens, ik vind niet de vraag van Humo misdadig (hoe zou een vraag misdadig zijn?): zij bracht juist verheldering. Zelfs het antwoord was dat niet, dat was enkel bruut en dom, en onder die jongens wellicht geestig.
Maar ik nodig het ministerventje uit, ter lering, om samen met mij op onzalige uren gebruik te maken van het Brusselse openbaar vervoer. Ik beloof hem naar vermogen rugdekking te verlenen.
.

11 opmerkingen:

raf zei

Dit doet mij denken aan het stukje van een VRT-medewerker van enkele jaren geleden, waarin hij schreef dat hij een VB-kopstuk in het station had gezien. Hij bekende dat zijn handen hadden gejeukt om op het gepaste moment een duw te geven...
Moraliteit?

StevenVDW zei

In de ideale wereld zou elke vorm van geweld ("zinloos geweld" dien je te zeggen de dag van vandaag) afkeurenswaardig zijn.
In deze wereld waar we het mee moeten doen, lopen straatvechters zoals De Winter en zijn trawanten rond en dat die vroeg of laat een pak rammel riskeren spreekt voor zich. Persoonlijk zou ik niet tussenkomen omdat ik hem dat pak rammel niet wil ontzeggen, dat is iets anders dan lafheid.
Dat mensen laf zijn ondervond ik een tiental jaar geleden toen ik op een Antwerpse tram, op weg naar het werk, ei zo na met een boksbeugel werd bewerkt door een groepje jongeren van marokkaanse origine. Mijn misdaad : ik was een meisje dat door hen werd gemolesteerd, verbaal ter hulp gekomen.
Dergelijke voorvallen zullen me nooit doen sympathiseren met De Winter en zijn kornuiten.
Het gedrag van De Winter en van die probleemjongeren lijken me eerder symptomen van dezelfde (geestes)ziekte, al schijnt men op 16 jarige leeftijd nog in gunstige zin te kunnen evolueren.

Marc Vanfraechem zei

@steven: Wellicht hebt u in zekere zin gelijk: uw keuze om afzijdig te blijven mag dan niet doodgewoon laf zijn (wat ik met permissie toch durf te betwijfelen), maar dan valt zij onvermijdelijk onder een andere categorie, en het is de vraag of die in moreel opzicht verkieslijk is.
Ik zal die categorie in mijn eigen woorden trachten te schetsen, maar u mag vanzelfsprekend alle adjectieven en substantieven en werkwoorden en bijwoorden en lidwoorden en komma's en punten naar believen vervangen.
Hier is mijn suggestie: sommige mensen, waaronder ikzelf, Steven, zien er geen been in dat een politiek tegenstander met bruut geweld de mond wordt gesnoerd en afgetuigd, en zelfs als die tegenstander één tegen zeven staat, en hij, net als eerder een paar bekende Nederlanders, zelfs vermoord zou kunnen worden, dan nóg zie ik niet in waarom ik enige actie zou ondernemen: tenslotte heeft die klootzak het zelf gezocht, en krijgt hij zijn verdiende loon op straat, wat ik een betere plek vind dan de rechtbank, want zeg nu, heel die zogenaamde Rechtsstaat is toch lulkoek?
Misschien vindt u mijn omschrijving voor verfijning vatbaar? Dan graag een alternatief, citoyen Steven.

Marc Vanfraechem zei

en nogmaals @steven: ik vergat in mijn haast nog u te feliciteren Steven (geen ironie, bloedige ernst is het mij), met uw tussenkomst in Antwerpen, waarbij u riskeerde een Marokkaans boksijzer te ontmoeten.
Wat ik u nog wilde vragen: hebt u bij de bevoegde instanties ook melding gemaakt van dat incident? Ik bedoel niet enkel bij de politie, maar bijvoorbeeld ook bij het daartoe bestemde orgaan van het CGKR ?
Want ik kan mij moeilijk iets anders inbeelden - en misschien is dat vooringenomenheid van mijn kant - dan dat hier sprake was van een racistisch gekleurd incident.
Het was een troep Marokkaanse jongens tegen één blank meisje, of vergis ik mij? ...of anders tegen één ongesluierde Marokkaanse - dat kan ook, maar dan is onze Jozef Dewitte begrijpelijkerwijze niet geneigd om tussen te komen, aangezien er in dat geval van racisme geen sprake is, hoogstens van een zekere vorm van onverdraagzaamheid, die in de regel, zoals u terecht opmerkt, na het zestiende levensjaar vanzelf wel overgaat.

StevenVDW zei

@marc :
1) Ik had inderdaad aangifte moeten doen van dat incident maar heb zoals wellicht zovelen gedacht dat dit toch niet veel zou hebben uitgehaald (dat "die zogenaamde Rechtsstaat" soms minstens een beetje "lulkoek" is zult u toch in een onbewaakt moment ook wel al eens hebben gedacht?).
2) Wat de heer De Winter betreft : een notoir straatvechter niet beschikkend over enige humor noch empathisch vermogen (maar dat gaat wellicht samen) en enkel tot polariseren in staat, heeft die onze steun nodig ? "An eye for an eye and a tooth for a tooth" : zo gaat het maar al te vaak, of u en ik dat goed vinden of niet.

raf zei

@steven:
Ik gun iedereen zijn pleziertjes en zijn leedvermaak, maar ik dacht dat de rechten van een persoon, tenzij ik mij als niet-deskundige vergis, niet mogen afhangen van zijn al of niet gebrek aan humor, empathisch vermogen of neiging tot polariseren. Zelfs niet van het feit dat hij/zij verwerpelijke politieke denkbeelden heeft en dito daden stelt.

Marc Vanfraechem zei

@steven: laat ik dan volstaan met een welgemeend stemadvies. Eén man voor u Steven: Bruno Tobback!

StevenVDW zei

"Rechten van een persoon", bwahaha!! Zoals die "bougnoul" die een muilpeer kreeg van Marc. Zoals ik al zei "oog om oog, tand om tand". En voor wie moeite heeft met bijbelse citaten : 'actie-reactie'. Mocht die man onderaan op de foto de kans krijgen, hij zou ze met beide handen nemen, geloof me.
http://www.blokbuster.be/fdwaanval1.jpg

Marc Vanfraechem zei

@steven: al was ik niet van plan om deze conversatie eindeloos te rekken, toch nog dit: bedankt voor de verwijzing naar Matthéüs 5:38.
Of misschien bedoelde u te verwijzen naar de oude Hebreeuwse “Tweede Wet”, Deuteronomium, bij 19:21 “En uw oog zal niet verschonen; ziel om ziel, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.” ? Of anders naar de (wellicht) nóg oudere Exodus 21:24? of nog Leviticus 24:20?
Niet dat zulke zaken verschil maken voor iemand die, in arren moede veronderstel ik, zich in de voorwaardelijke wijs begint uit te drukken met zinnen als "mocht de man...hij zou...geloof me".
Eerst even tussendoor Steven: u moet mij een inlichting geven. Die foto waar Dewinter op staat, en waarop voor mijn vluchtige blik geen rituele messen, noch andere messen, noch ook andere wapens te zien zijn ...van welk jaar is die? en wat was alweer de aanleiding voor die bagarre daar? U weet dat ongetwijfeld, en aangezien een foto op zich niéts zegt, bent u mij enige context verschuldigd, want ik zou bijvoorbeeld graag ook vernemen of er voor de personnages op de foto misschien een juridisch staartje kwam ...dat op directe wijze uit de gefotografeerde actie voortvloeide.
Maar om nu op uw bijbel- of evangelietekst terug te komen (als atheïst voel ik mij bij zulke gelegenheden altijd in mijn nopjes) – er is een ...christelijk-europese wereld van verschil tussen die twee mogelijkheden.
Bij de jongste tekst komt er in mijn Statenvertaling namelijk nog een vervolg: 38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. 39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;
En al ben ikzelf niet altijd geneigd om de raad van Matthéüs op te volgen, ik kan niet ontkennen dat er een zekere beschaving van hem uitgaat, die in de oudere teksten nog ontbreekt.
Maar nu vraag ik u: haal mij een dergelijk vers als Mat.5:39 aan ...uit de koran.
En om even iets ernstigs te zeggen Steven: wat ik hier voor het eerst, maar met weerzin moet constateren, is dat er onder mijn lezers zich ook dezulken bevinden, die zich onder omstandigheden enkel onomatopeïsch weten uit te drukken, en dan klanken gaan uitstoten als: bwahaha!!

StevenVDW zei

@marc : Ik houd er wel van - somtijds op onverwachte momenten -mijn toehoorders met een onomatopee te verrassen. Gecombineerd met de voorwaardelijke wijs, mijn favoriete wijs als het over de vreemde kronkels in andermans brein gaat, levert dit pareltjes van zinnen op.
Omdat ik uw vragen geenszins onbeantwoord wilde laten, heb ik me wat meer verdiept in de context van Dewinters vechtpartijtje . Wat bronmateriaal betreft moet ik wegens te uiteenlopende versies van de feiten kiezen tussen de Blokwatch-versie en de versie van Dewinter zelf. Voorwaar geen gemakkelijke keuze. Maar goed, vandaag gaan we voor...(aanzwellend tromgeroffel)....... de versie van Filip!
bref : Filip en vrienden voerden campagne met een busje, een snoodaard trachtte een affiche van het busje te verwijderen, hij kreeg zijn verdiende pak rammel. Zoiets. Allemaal niet zo erg ook, geen boksijzers nog kromzwaarden, zoals u geheel terecht opmerkte. Tijdvak : ergens vroege jaren '80.
Op uw tweede vraag moet ik het antwoord nog even schuldig blijven, maar ik heb ze alvast (in arren moede, ik beken) voorgelegd aan de twee Koran-exegeten om de hoek.

Marc Vanfraechem zei

@steven: laat uw koranexegeten toch met rust: zij zullen niets, nog geen half vers ontdekken, en het is niet mooi om mensen met een onmogelijke opdracht op te zadelen.
Maar om over die foto nog iets te zeggen: het leek mij inderdaad meer een onschuldig robbertje trekken en duwen, zonder ernstige schade, behalve een blauwe plek de dag daarop misschien... én, in uw beschrijving van de voorafgaande gebeurtenissen, moet er zelfs van uitlokking sprake zijn geweest, tegenwoordig al bijna een verschoningsgrond (als er sprake is van "racisme" ;-) ...maar een verzachtende omstandigheid was uitlokking ook vroeger al. Proportionaliteit van de reactie, een feitenkwestie, was altijd belangrijk voor de rechter.
Daarenboven is er voor misdrijven in rechtsstaten altijd een verjaringstermijn, meer specifiek zelfs ook voor misdaden, en daar zijn goede redenen voor (bv. rust in de samenleving).
Met andere woorden, ook al betrof het hier nog moord met voorbedachten rade, er zou nu geen vervolging meer kunnen in een rechtsstaat!
Behalve dan voor die meelijwekkende jongens van blokwatch, die blijven vasthouden aan een fait-divers uit een ver verleden, (ik vermoed omdat zij niet goed Geschiedenis hebben gehad op school, maar toch graag eens over vroéger willen meespreken) en zij willen daar nog ernstige conclusies aan verbinden.
Beetje ernstig blijven boys: de samenleving is geen clubhuis.
Dixi Steven.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html