3 januari 2007

Om het jaar goed te beginnen

.
Wie de onderstaande uitdrukkingen rustiger wil bekijken die vindt in vouwe dezes de link naar de VRT-taaldatabank.

's mans — aan den lijve — aan gene zijde — aller mond — bij dezen — bij geruchte — bij machte — bij monde van — dag des Heren — den lezer heil — der wereld afsterven — der zonde afsterven — des duivels — des mensen — dezer dagen — dientengevolge — eigener beweging — Godes Zoon — haars inziens — harentwege — harerzijds — heden ten dage — heer des huizes — hier te lande — hunnentwege — hunnerzijds — huns inziens — in allen dele — in allen gevalle — in allerijl — in arren moede — in beider belang — in de regel — in den beginne — in den blinde — in den lande — in den vreemde — in der minne — in dezen — in dier voege — in eenvoud des harten — in feite — in gebreke stellen — in gemoede — in genen dele — in geschrifte — in goeden doen — in groten getale — in het zweet des, mijns, uws, haars, onzes, huns aanschijns — in hoge mate — in koelen bloede — in levenden lijve — in lichterlaaie — in naam der koningin — in naam der wet — in naam des konings — in rechte — in voege — in vouwe dezes — inderhaast — indertijd — met dien verstande — met voorbedachten rade — mijnentwege — mijnerzijds — mijns inziens — namens dezen — om den brode — om harentwil — om hunnentwil — om mijnentwil — om onzentwil — om uwentwil — om zijnentwil — omwille van — onder ede — onverrichter zake — onzentwege — onzerzijds — onzes inziens — op aller lippen — op de(n) duur — op heterdaad — op straffe van — plek des onheils — schrijver dezes — steen des aanstoots — tand des tijds — te allen prijze — te allen tijde — te baat nemen — te bekwamer tijd — te berde (brengen) — te berge (rijzen) — te bestemder plaatse — te bestemder tijd — te bestemder ure — te beurt vallen — te dezen — te dezer gelegenheid — te dezer zake — te dien aanzien — te dien einde — te dien tijde — te dier zake — te eigen bate — te elfder ure — te enen male — te eniger tijd — te gelde maken — te gelegener plaatse — te gelegener tijd — te gepasten tijde — te goeder naam en faam — te goeder trouw — te goeder ure — te gronde (richten) — te haren bate — te haren behoeve — te haren believe — te haren huize — te haren kantore — te haren laste — te haren nadele — te haren name — te haren voordele — te harent, ten harent — te harer beschikking — te harer ere — te harer gedachtenis — te harer informatie — te harer kennis — te harer verdediging — te harer verontschuldiging — te hulp komen — te hunnen bate — te hunnen behoeve — te hunnen believe — te hunnen huize — te hunnen kantore — te hunnen laste — te hunnen nadele — te hunnen name — te hunnen voordele — te hunnent — te hunner beschikking — te hunner ere — te hunner gedachtenis — te hunner informatie — te hunner kennis — te hunner verdediging — te hunner verontschuldiging — te juister plaatse — te juister tijd — te kwader trouw — te kwader ure — te lande — te leen, ter leen — te mijnen bate — te mijnen behoeve — te mijnen believe — te mijnen dienste — te mijnen huize — te mijnen kantore — te mijnen koste — te mijnen laste — te mijnen nadele — te mijnen name — te mijnen voordele — te mijnent, ten mijnent — te mijner beschikking — te mijner ere — te mijner gedachtenis — te mijner informatie — te mijner kennis — te mijner verdediging — te mijner verontschuldiging — te moede — te onzen bate — te onzen behoeve — te onzen believe — te onzen huize — te onzen kantore — te onzen laste — te onzen nadele — te onzen name — te onzen voordele — te onzent — te onzer beschikking — te onzer ere — te onzer gedachtenis — te onzer informatie — te onzer kennis — te onzer verdediging — te onzer verontschuldiging — te rade (gaan) — te rechter tijd — te ruste (leggen) — te stade komen — te uwen bate — te uwen behoeve — te uwen believe — te uwen huize — te uwen kantore — te uwen laste — te uwen nadele — te uwen name — te uwen voordele — te uwent — te uwer beschikking — te uwer ere — te uwer gedachtenis — te uwer informatie — te uwer kennis — te uwer verdediging — te uwer verontschuldiging — te velde — te zijnen bate — te zijnen behoeve — te zijnen believe — te zijnen huize — te zijnen kantore — te zijnen laste — te zijnen nadele — te zijnen name — te zijnen voordele — te zijnent — te zijner beschikking — te zijner ere — te zijner gedachtenis — te zijner informatie — te zijner kennis — te zijner tijd — te zijner verdediging — te zijner verontschuldiging — tegelijkertijd — ten aanhoren van — ten aanschouwen van — ten aanval — ten aanzien van — ten achter — ten achteren — ten algemenen nutte — ten andere zijde — ten andere zijde — ten anderen male — ten antwoord — ten bate van — ten bedrage van — ten behoeve van — ten believe — ten belope van — ten besluite — ten beste — ten bewijze van — ten burele van — ten dage van — ten dans — ten deel (vallen) — ten definitieven titel — ten dele — ten departemente — ten derde — ten detrimente — ten dienste staan — ten dienste van — ten dode (opgeschreven) — ten doel — ten doop — ten eenre zijde — ten eerste, tweede enz. — ten eeuwigen dage — ten eigen bate — ten einde raad — ten enenmale — ten faveure van — ten gehore (brengen) — ten geleide — ten genoegen van — ten gerieve van — ten geschenke — ten getale van — ten gevolge van — ten goede — ten grave — ten gronde — ten gunste van — ten harent, te harent — ten hemel — ten hoogste — ten hove — ten huidigen dage — ten huize van — ten hunnent — ten individuelen titel — ten kantore van — ten koste van — ten kostelozen titel — ten kwade — ten laatste — ten langen laatste — ten langen leste — ten laste — ten naaste bij — ten nadele van — ten name van — ten nauwste — ten noorden van — ten nutte van — ten onder — ten onrechte — ten onzent — ten oorlog — ten oosten van — ten opzichte van — ten overstaan van — ten overvloede — ten paleize — ten parkette — ten persoonlijken titel — ten pleziere (van) — ten principale — ten prooi — ten rechte — ten slechtste — ten spijt (van) — ten spoedigste — ten stelligste — ten strengste — ten strijd(e) — ten teken (van) — ten tijde van — ten titel van — ten tonele — ten top — ten tweede — ten tweeden male — ten uitvoer — ten uitzonderlijken titel — ten uwent — ten val — ten verderve — ten vertrouwelijken titel — ten vervolge (van/op) — ten verzoeke (van) — ten vierde — ten vijfde — ten voeten uit — ten volle — ten volste — ten voorbeeld — ten voordeel — ten voordele van — ten voorlopigen titel — ten westen van — ten zeerste — ten zijnent — ten zuiden van — ter aangehaalde(r) plaatse — ter aanvulling — ter aanwending van — ter aarde — ter afdoening van — ter andere zijde — ter andere zijde — ter assistentie — ter attentie van — ter beantwoording — ter been — ter bekostiging van — ter beoordeling — ter beschikking van — ter bespreking — ter bestemder plaatse — ter bestemder tijd — ter bestemder ure — ter bestrijding van — ter beurze — ter bevoegder plaatse — ter bezichtiging — ter breedte van — ter controle — ter dikte van — ter discussie — ter eenre zijde — ter elfder ure — ter ene zijde — ter ere van — ter fine van — ter gelegener plaatse — ter gelegener tijd — ter gelegenheid van — ter geruststelling — ter goedkeuring — ter griffie — ter grootte van — ter hand — ter harte — ter helle — ter herinnering — ter hoogte van — ter illustratie — ter inzage — ter jacht — ter juister plaatse — ter kennis — ter kennisneming — ter kerke — ter keuze — ter kwijting — ter leen, te leen — ter lengte van — ter linkerzijde — ter markt — ter meerdere eer en glorie — ter nagedachtenis van — ter oefening — ter onderrichting — ter ore (komen) — ter oriëntatie — ter overname — ter overweging — ter perse — ter plaatse — ter plekke — ter raadpleging — ter rechterzijde — ter regeling (van) — ter ruste — ter snede — ter snee — ter sprake — ter stede — ter tafel — ter tale (wel -) — ter tekening — ter verdediging — ter vergadering — ter verkoop — ter verontschuldiging — ter visie — ter voldoening — ter voorbereiding — ter voorkoming van — ter waarde van — ter wereld — ter wille van — ter zee — ter zelfder plaatse — ter ziele — ter zitting — terdege — terecht — terloops — ternauwernood — tersluiks — tersluiks — terstond — terzelfder tijd — terzijde — terzijde staan — tevergeefs — tezelfdertijd — toentertijd — tot bloedens toe — tot vervelens toe — u aller vriend — uit aller naam — uit anderen hoofde — uit de(n) aard der zaak — uit den boze — uit dien hoofde — uit hoofde van — uitentreuren — uiteraard — uitermate — uwentwege — uwerzijds — uws inziens — vader des vaderlands — van den domme houden — van dien aard — van ganser harte — van goeden huize — van harte — van heinde en verre — van hogerhand — van jongs af — van koninklijken bloede — van lieverlede — van lieverlee — van nature — van nul en gener waarde (ook: van nul en generlei waarde) — van staatswege — voor dezen — zijnentwege — zijnerzijds — zijns inziens — zijns weegs —

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html