4 april 2008

De as van het goede

.
Onderstaande tekst werd onder pseudoniem gepubliceerd. Dat enkele feit zou elke beschaafde Europeaan met afschuw moeten vervullen. Maar het ziet er niet naar uit dat onze politici of dhimmi-journalisten hier zelfs kennis van zullen nemen.


Gastauteur

René Marcus

“Dood hen!”

De film “Fitna” van Geert Wilders werd in het Westen hevig bekritiseerd. De prent van de Nederlandse politicus zou aanzetten tot haat, door de islam valselijk met geweld gelijk te schakelen. Deze verwijten zijn onterecht, zoals de studie van de koran aantoont.
Zelden was bij de goedmenenden de verontwaardiging zo eenstemmig. En zelden was ze zo ondoordacht. Lang voor ook maar iemand de aangekondigde islamkritische film had gezien, werd hij driftig afgekeurd en werd de naam van de auteur, Geert Wilders, niet meer zonder het lasterlijke bijvoegsel “rechtspopulist” uitgesproken.
Toen de 16 minuten durende film met de titel “Fitna” – fitna betekent verwarring, tweedracht, burgeroorlog, ook verlokking tot afval van het ware geloof – eindelijk op het internet getoond werd, haastten de verzamelde buitenlandministers van de EU zich om er afstand van te nemen: hij was voor niets anders goed dan om “tot haat aan te wakkeren”. De secretarisgeneraal van de VN, Ban Ki Moon, ontpopte zich als ’s werelds opperste filmcriticus en kastijdde het geesteskind van Wilders “in de scherpste vorm”. Dat de Britse provider na korte tijd “Fitna” weer van het web moest halen wegens ernstige moorddreigingen tegen zijn medewerkers, was de bezorgde behoeders van de vreedzame dialoog en het wederzijds respect evenwel geen protest meer waardig.
En wat vertoont de film van de Nederlandse “rechtspopulistische Wilders”? “Fitna” keert zich hartstochtelijk tegen die moslims die een totalitaire theocratie willen oprichten, die echtbreuk met steniging willen bestraffen, en aan wie bij homoseksualiteit niets anders wil invallen dan de doodstraf. De film stelt diegenen aan de kaak die met plakkaten demonstaties houden tegen de vrijheid, en voor het doden van ongelovigen, hij mobiliseert tegen mensen die Adolf Hitler vereren en jodenhaat prediken. En met citaten staaft hij, dat fanatici zich bij hun acties op de koran kunnen beroepen.
Anders dan de politici en journalisten die hem luidkeels bekritiseren, loopt de liberale afgevaardigde Wilders een dodelijk risico. Zonder lijfwachten kan hij zich al lang niet meer bewegen. Eigen schuld, is de onderliggende boodschap van hen, het weekblad Der Spiegel bijvoorbeeld, die hem verwijten met zijn “woeste collage van horror- en karikatuurbeelden van de islam” de gevoelens van de moslims moedwillig te kwetsen.
Maar ook al brengt Wilders zijn boodschap gevat en verkort, zij wijst op een probleem waarvan in onze democratieën nauwelijks iemand zich bewust is: de theologische verbanden bij het moorden in naam van de islam.
Al die plotse islamkenners, die Wilders “knoeiwerk” veroordelen, en die menen te weten dat de werkelijke islam de vrede predikt, die nodig ik uit om de koran te lezen. De koran, het Heilige Boek van de moslims, is een boek waarin “qtl”, de werkwoordstam van “doden”, 187 maal voorkomt, waarvan 25 keer in de imperatief (bv sura 4, 89 en 91; sura 9, 4 en 14 en 29). Het citaat “Dood hen, waar je hen vindt!” is uit een verband genomen, waarin het uitstekend past. In de koran worden allen die ongelovig zijn voortdurend en telkens weer met “verschrikkelijke straffen” bedreigd. De wortel “db”, “straffen, straf” komt 400 keer voor in de koran.
Wilders citeert uit sura 4,56, waar het heet: “Zie hen, die niet aan onze tekenen geloven, boven vuur zullen wij hen roosteren. Telkens als hun huid gaar is gebraden, vervangen wij die door een nieuwe huid, zodat zij hun straf ten volle doorstaan. Zie, God is almachtig, alwijs.
Uit de context gerukt? Obsessief hamert de koran bij de lezer in, hoe verschrikkelijk de straffen zijn die de ongelovigen in de hel zullen moeten doorstaan. Immer nieuwe folteringen worden met sadistische nauwkeurigheid beschreven. De verwisselbare huiden in het aangevoerde citaat zijn maar een voorbeeld. De lezer kan ook informeren naar de rotte vruchten van de Zaqqûmboom, het vloeibare erts en de gloeiende poken die hem in de hel wachten (sura 4, 51 e.v.; 22, 19 e.v.; 37, 64 e.v.; 44, 43 e.v.; 56, 55).
Mag ik de moslims dan misschien vragen: “Hoe gaan jullie hiermee om? Wat gaat er om in het gemoed van kinderen die dit boek overal ter wereld in koranscholen van buiten leren?”
De militante Oer-Islam
Religie, geweld en politiek: in het eertijds christelijke Avondland hadden wij het al lang verleerd om nog een samenhang tussen deze terreinen te zien. Maar de wederopstanding van een militante oer-islam heeft ons met brutale duidelijkheid voor ogen gebracht dat die samenhang er wel degelijk nog altijd is, zoals al duizenden jaren.
Dat zulks bij ons niet meer als zodanig ervaren wordt, ligt hieraan dat het de voorvechters van de Vrijheid en de Verlichting na eeuwenlange gevechten met de kerkelijke autoriteiten gelukt is om de giftige angel uit de religie te trekken. Van christelijke kerken gaat al sinds lang geen gevaar meer uit. Dus, menen wij, zal dat bij alle religies wel het geval zijn, want ten gronde is religie iets goeds denken wij. Is dat ook zo?
De islam drijft de absoluutheidsaanspraak van het jodendom en christendom op de spits. Als “zegel der profeten” (zoals Mohammed van zichzelf zegt) verheft hij zijn aanspraak, de verkondiger te zijn van de definitieve waarheid, zo absoluut en onwederroepelijk als geen andere godsdienststichter. Dat hij oproept tot gewapende strijd, tot het doden van de ongelovigen, is logisch, temeer daar oorlog tussen vijandige stammen voor een Arabier in die tijd even vanzelfsprekend bij het leven hoorde als het dagelijks brood.
In tegenstelling tot Jezus, Boeddha enz., was Mohammed een generaal die zijn troepen ten oorlog leidde. “Dood hen waar je hen vindt!” – voor een Arabier die in de woestijn dagelijks moest vechten voor overleving bevatte zulke oproep weinig schokkends.
Aan deze kwestie zit maar één beslissend bezwaar: de koran is, zoals de moslims zichzelf zien, niet zomaar een boek, niet een historisch werk met eventueel museale waarde, maar de onmiddellijke incarnatie van God. De oertekst van het Heilige Boek berust sedert het begin der tijden in Gods schoot. Geen letter kan aan de heilige tekst veranderd worden, geen syllabe weggelaten, geen woord geëlimineerd, tot aan het Jongste Gericht.
De christenen onder ons geloven dat God in een mens geïncarneerd is; moslims geloven aan Zijn incarnatie in een boek. Het is een “boodschap van de Heer der Werelden” (sura 32,2), “het boek waarin geen twijfel is” (sura 2,2). Wat dan gedaan als in zulk boek verkondigd wordt: “Dood hen!
Natuurlijk verwijst Mohammed hiermee naar de ongelovigen die in zijn tijd de jonge religie het leven zuur maakten. Maar verwijst hij dan ook naar de ongelovigen van alle tijden, en alle plaatsen? In dit boek, dat voor alle tijden en plaatsen gelding bezit?
Men kan het zo interpreteren. Men hoeft geen bocht te maken om het zo te verstaan. Onverschillig wat Mohammed in werkelijkheid gepredikt of verricht heeft, onverschillig of hij echt bestaan heeft, of de koran historisch van hem afkomstig is, of – wat vele Westerse vorsers vandaag aannemen – van een geniale volgeling, dit Godswoord staat daar, voor alle tijden.
De koran in zijn canonieke vorm, onveranderlijk, onbetwijfelbaar, onaantastbaar. Hij wordt uit het hoofd geleerd van de eerste tot de laatste zin, met een vuur dat wij hier te lande ons niet meer voor kunnen stellen.
En er staat vele malen: “Dood hen! Dood hen! Dood hen!
Jezus zegde: “Steek uw zwaard in de schede [Joh 18:11]. Hebt uw vijanden lief [Mat 5:44, Luk 6:27]”. Zulke zaken moet je verdringen als je tot de kruistocht wil oproepen. Mohammed zegt: “Dood de ongelovigen!” Dat heeft geen verdringing nodig. Wat hier gepredikt wordt is oorlog en geweld.
Natuurlijk kun je, moet je zeggen: Dat hoort bij die tijd, vandaag zijn de omstandigheden volledig anders dan ten tijde van de profeet. Elk verstandig mens doet dat, iedere normale moslim denkt zo. Maar, is het wel toegestaan om zo te denken? Mag men Gods woord relativeren?
Telkens weer breekt uit de diepte der tijden de oorlogszuchtige, gewelddadige boodschap los van de oer-islam. De intelligenten en verlichten onder de islamitische theologen vandaag weten natuurlijk dat men zich niet kan beroepen op het tijdvak van de profeet om tegenwoordige gruweldaden te billijken. Maar die theologen zijn niet zichtbaar. Kritische geesten worden in de islamitische wereld geïntimideerd door dreiging met fysiek geweld, en zij worden aangevallen of zelfs gedood.
Een moefti is iemand die fatwa’s uitvaardigt. Waar zit de moefti die luid kenbaar een fatwa uitvaardigt tegen het moorden in naam van de islam? Bij Salman Rushdie was de fatwa snel klaar. De auteur moest vanwege enkele passages in zijn roman jarenlang ondergronds gaan en met politiebescherming leven, omdat hij door invloedrijke geestelijken vogelvrij was verklaard.
Als het werkelijk zo is dat al-Qaida de koran vervalst en de islam verraadt, waarom verheft zich dan niet één moefti, die een fatwa uitvaardigt tegen Osama Bin Laden? Waarom wordt die ongelovige niet “tot ongelovige verklaard” (takfîr in het Arabisch)? Is Osama Bin Laden een vrome moslim? Of perverteert hij de boodschap van de profeet? Als hij die perverteert, dan moet hij per fatwa uit de gemeenschap der gelovigen gestoten worden. Indien niet, is er dan niet met die boodschap iets grondig mis?
In de naam van God, de Genadige
Wat wij in de allereerste plaats van moslimgeestelijken verwachten, zijn klare, duidelijke, openlijke antwoorden op dergelijke vragen. De discussie met de islam is niet in eerste instantie een sociaal, etnisch of cultureel (laat staan militair) probleem; het gaat om de theologie, want het menselijk denken en handelen berust op intellectuele en geestelijke grondslagen.
Aan het eind van zijn film roept Geert Wilders de moslims op de aanstootgevende bladzijden uit de koran te scheuren. Wellicht hoeven zij die bladzijden er niet echt uit te scheuren, het volstaat al om consequent historisch te relativeren.
Onnadenkend verder doen met hun boek kunnen de moslims niet, noch de gevaarlijke bladzijden simpelweg ongemoeid laten. Van op elke kansel, in elke koranschool moeten geestelijken verkondigen dat de profetische openbaring met tijdsomstandigheden samenhangt, zoniet zullen er telkens weer jonge, beïnvloedbare mensen de bloedige oproepen tot moord letterlijk nemen.
In de naam van God, de Genadige en Barmhartige” – dat is het motto van de islam; deze woorden zijn het die 113 en 114 van de sura’s inleiden, en die elke moslim zijn leven lang op de lippen en in het hart heeft. Op deze grondslag is een islamitische theologie van de vrede mogelijk.
Niet mensen die een discussie aankaarten zijn het probleem, maar mensen die blind moorden of tot moord ophitsen. Niet Geert Wilders, maar Osama Bin Laden.

De auteur is professor aan een gerenommeerde Europese universiteit.
Uit veiligheidoverwegingen schrijft hij onder pseudoniem.

11 opmerkingen:

Duplo zei

Is de waarheid te onthutsend dat er geen reacties volgen op dit artikel?

Net zoals bij Björn Roose heb ik de indruk dat als een niet-politiek-correct intellectueel een (heel) stuk boven de middelmaat staat de poco's niet anders kunnen dan zwijgen en verzwijgen.

Of hebt u ook maar iets gehoord of gelezen op/in onze media over de scheldtirade tegen "ongelovige" honden in die moskeet in Amsterdam?

Marc Vanfraechem zei

Ik had niet de tijd gisteren om te reageren op de uitspraak over die "honden", maar doe dat vandaag misschien nog.
De schande van de joernalistiek is dat zij meer verzwijgt dan vertelt, en die beweging gaat crescendo.
Als het om de islam gaat, zijn alle officiële media totaal onbetrouwbaar.
De onwetendheid van de journalisten ivm met deze ideologie is hallucinant, en zij wensen die niet niet weg te werken, integendeel: zij wensen hun eigen onwetendheid juist bij hun lezers-luisteraars-kijkers op het huidige peil te houden.
Daarmee houden zij op intellectuelen te zijn: journalisten zijn honden die hun eigen ketenen beminnen, en gek zijn op de hompen brood die hen toegeworpen worden.

Anoniem zei

Zoals er in de moslimlanden aangezet tot haat en wantrouwen naar de westerse wereld toe en dit door desinformatie en vervormingen, op dezelfde manier gebeurt dit nu steeds meer in de andere richting. Dit is logisch in a way maar wil niet zeggen dat het ok is. Beide zijn even afkeurenswaardig en gevaarlijk.
Het kan wel zijn dat de koran x keer woord y vermeld en z keer een ander woord maar op zich zegt dit niets. Als je de koran ernstig leest en niet zomaar stukken uit verzen haalt zal je nooit vinden dat een moslim mag doden behalve tijdens een oorlog en het is moslims nergens toegestaan om zelf die oorlog te beginnen (één uitzondering, zie later). En wanneer de vijand zich naar vrede neigt, moet de moslim dit ook doen en zijn vertrouwen in God stellen (niet verder doen in wantrouwen of zo). Die verzen zijn instructies voor de strijd, komen enkel voor in een context waar over strijd gesproken wordt en zijn dan ook enkel toepasbaar daar. Dat extremisten ze uit context halen is fout, dat wilders ze uit context haalt is even fout.
Er is maar één sura in de koran waar het werd toegestaan aan de moslims om zelf de strijd aan te gaan tegen de ongelovigen en dat is de sura die (ongetwijfeld niet zonder reden) begint zonder "In de naam van God,... Er is een context voor deze uitzondering (ook opgenomen in de koran): in die tijd waren behoorlijk wat groepen die, zij het minder expliciet, bleven strijd voeren tegen deze pas gevestigde moslim maatschappij rond Mekka, zij verbraken hun verbonden en verstoorden de orde. Daar op dat moment en daar alleen is dus toegestaan dat de moslims zelf de strijd aangingen maar enkel tegen dezen die het profiel beantwoorden. Bovendien moest ruim 4 maand op voorhand aangekondigd worden dat die strijd zou aangegaan worden.
Extremisten kunnen zich dus hoogstens op deze sura beroepen maar in de huidige wereld voldoet geen enkele situatie aan de in deze sura vermelde context. En ik herhaal deze sura begint dus niet met "Bismillah...".
Geen enkele buiten proportionele actie kan men tolereren aan de hand van de koran. Net zoals bij de Joden en Christenen geld oog om oog, tand om tand enz. Juiste vergelding dus (en God is alwetend en alziend) en eveneens staat daar dat vergeven beter is.
Over de hel en het paradijs wordt altijd in beeldspraak gesproken, zo positief als het paradijs is, zo negatief de hel. Deze beelden bestaan reeds van voor de islam. Het is een waarschuwing, zodat de mens achteraf niet kan zeggen "als ik het had geweten".

Koen

Anoniem zei

Ik denk niet dat het een goed idee is om moslims te vragen om bepaalde bladzijden uit hun boek te scheuren . Dit is denigrerend en zet alleen tot agressie aan . Maar wat professor Marcus vraagt om de koran te plaatsen in een historisch kader , lijkt mij redelijk en niet haatdragend . De vraag is voor mij : wat wil Geert Wilders bereiken ? Wil hij tot een dialoog komen , of gewoon de moslims in een verdomdhoekje stoppen . Ik heb daar zo mijn idee over .


skippy

Marc Vanfraechem zei

@skippy: het is maar de vraag of voor mohammedanen dat historiseren van de koran minder erg is dan bladzijden wegscheuren.
Historiseren is een redelijke eis inderdaad, en voor Westerse begrippen vanzelfsprekend. Bij ons behoort zoiets tot de wetenschap van de tekstkritiek, en woorden als haatdragend kent die wetenschap niet ...maar voor de mensen waarover wij het hebben, is zulke elementaire eis tot historiseren een regelrechte aanval op hun letterlijk gedicteerd en zelfs onvertaalbaar boek. Het is totaal ondenkbaar in hun gedachtenstelsel dat het eeuwige woord van hun god, opeens zelf "historisch" zou zijn.
De enige weg voor hen, om niet in complete tegenspraken te belanden, is inderdaad een symbolisch "wegscheuren", door imams of ayatollah's of weet ik veel.
Die moeten dan verklaren dat bepaalde verzen achterhaald zijn, "overruled" door allah zelf, die op een gegeven moment (dat is dus toch historisch, mais passons) van gedacht is veranderd en nieuwe verzen heeft gedicteerd.
Op die manier hebben ze de ideologie al vaker aangepast, in de loop van de, ja, geschiedenis.

figaretto zei

Koen schrijft :"Dat extremisten ze uit context halen is fout, dat wilders ze uit context haalt is even fout", met betrekking tot boze koranverzen.
Dit zou juist kunnen zijn want teksten uit de samenhang rukken is altijd fout.
Maar gebruik maken van deze intellectuele oneerlijkheid om je stelling te beargumenteren of om ze (de oneerlijkheid) te gebruiken om anderen de keel over te snijden, lijkt me toch wel een nuance die je ook in je commentaar had mogen vermelden.
Maar ja, wellicht had een dergelijke nuancering je genoopt om het woordje "even" liever achterwege te laten vóór "fout".

Anoniem zei

@figaretto: het is inderdaad op het eerste zicht niet "even" fout. De vraag is alleen wat zullen de uiteindelijke gevolgen zijn van dit constante stigmatiseren? De polarisatie wordt alleen maar groter en dit gebeurt razendsnel. Er is iets wat zich in onze maatschappij aan het nestelen is wat, als het blijft groeien, zeker niet tot positieve dingen zal leiden. Wilders behoort tot degenen die dit voeden en aanwakkeren. Voor je het weet loopt het wel uit de hand en vallen er hier of elders toch slachtoffers.
Victa placet mihi causa, misschien is de zaak al verloren, deze negatieve stroming in onze maatschappij heeft al enorm veel inertie....

Koen

Marc Vanfraechem zei

@koen: het zou natuurlijk geen kwaad kunnen om te kijken naar wat er ten grondslag ligt aan wat u noemt die razendsnelle polarisatie.
Volgens mij, vooraf gezegd, is de islamimmigratie in het Westen een afschuwelijk onheil, en of deze zaak nog omkeerbaar is, wordt met de dag twijfelachtiger.
En die immigratie kwam er, en is er in toenemende mate, omdat wij Westerlingen buitengewoon gul en gastvrij zijn en blijven, niet omdat wij willen “polariseren”. Er moet ook een goede reden zijn waarom immigranten graag naar hier komen, toch?
De polarisatie komt er traagjes, maar onvermijdelijk, omdat een islambevolking, eens ze ergens énige macht heeft veroverd (bijvoorbeeld gesymboliseerd door enkele minaretten, militaire symbolen tenslotte), ook haar wil zál opleggen aan de autochtone bevolking, met geweld.
En de (door paniekerige politiekertjes verdoezelde) cijfers laten hen dat stilaan toe, dus gebeurt het. En dat gaat ook de meest gematigde oude bewoners te ver.
Ik weet niet of u vaak het openbaar vervoer gebruikt?

Anoniem zei

@marc: Vermits ik in Brussel woon en geen auto heb, gebeurt het dat ik het openbaar vervoer neem. Soms zelfs gewoon voor het plezier...
De zogenaamde islam immigratie was voor het grootste gedeelte hardwerkende mensen die geholpen hebben onze economie op te bouwen.
Nu is er nog onder vormen die soms betreurbaar zijn maar het neemt echt wel geen enorme proporties aan. Oost-Europese migratie is vele malen groter.
Wat blijkbaar dikwijls gebeurt na migratiegolven is dat er problemen opduiken onder de tweede en derde generatie (was ook zo bij de Italianen). Deze jongeren zijn echt wel niet met hun godsdienst bezig en kunnen bezwaarlijk moslims genoemd worden. Er zijn er zeker die ergens in een parallelcircuit terechtkomen van extremisme. Dit is een minderheid van dezen en dikwijls is het een voorbijgaande fase (net zoals er onder de blanke jongeren zijn die een fascistische extreemrechtse weg inslaan). Ongevaarlijk is dit zeker niet en het verdient de aandacht van bevoegde instanties.
Jij bent blijkbaar bang (angst is het beste verkopende product van populisten en maakt integraal deel uit van hun campagne). Om impact te hebben zoals jij je voorstelt moet de islam een meerderheid van de mensen bereiken. Dit zullen ze echt niet doen met een uitgedoofde migratiegolf, of door in het thuisland te huwen en dan te gezinsherenigen (steeds meer merken ze dat dit niet werkt) of massief veel kindjes te kopen. Bovendien laat een gedeelte van hen het geloof ook los.
De enige andere mogelijkheid is dat het zou gebeuren door de Belgen warm te maken voor de boodschap. Daarvoor zal de boodschap echt wel goed moeten zijn gezien de vele negatieve vooroordelen die nu circuleren onder die Belgen.
Ik veronderstel dat je de Belgen hun recht op godsdienstvrijheid niet wilt ontnemen?

Koen

Marc Vanfraechem zei

@koen: bedankt voor uw reactie. ik antwoord snel (per paragraaf, en wat mij daar onmiddellijk en zonder herkauwen bij invalt) omdat mijn bedje helaas wenkt, maar dat staat geen latere explicaties in de weg.
Vermits ik in Brussel woon en geen auto heb, gebeurt het dat ik het openbaar vervoer neem. Soms zelfs gewoon voor het plezier... ik bezit evenmin een auto, en verwerp particulier autobezit, maar vanaf nu zijn we het oneens…
De zogenaamde islam immigratie was voor het grootste gedeelte hardwerkende mensen die geholpen hebben onze economie op te bouwen. zogenaamde? die inwijking van islamieten was en is groter dan de barbaarse Germaanse inwijking in het Romeinse Rijk, in enig vergelijkbaar kort tijdsinterval, al vernietigde die niettemin dat rijk en de beschaving Nu is er nog onder vormen die soms betreurbaar zijn maar het neemt echt wel geen enorme proporties aan. geweldige zin voor relativering hebt u ! stadsbevolking al eens bekeken, en hoe die op 40 jaar tijd is veranderd? Oost-Europese migratie is vele malen groter. korte termijnzicht
Wat blijkbaar dikwijls gebeurt na migratiegolven is dat er problemen opduiken onder de tweede en derde generatie (was ook zo bij de Italianen). eigenaardig dat zo weinig mensen dat toen beseften Deze jongeren zijn echt wel niet met hun godsdienst bezig en kunnen bezwaarlijk moslims genoemd worden. dat hangt ervan af hoe je het mohammedanisme ziet: het is geen godsdienst maar een ideologie Er zijn er zeker die ergens in een parallelcircuit terechtkomen van extremisme. Dit is een minderheid van dezen en dikwijls is het een voorbijgaande fase in Duitsland zijn er cijfers die aangeven dat het een kwart van de jongeren betreft! (net zoals er onder de blanke jongeren zijn die een fascistische extreemrechtse weg inslaan). Ongevaarlijk is dit zeker niet en het verdient de aandacht van bevoegde instanties.
Jij bent blijkbaar bang (angst is het beste verkopende product van populisten en maakt integraal deel uit van hun campagne).
nu beschuldigt u mij van echte, etymologisch gefundeerde islamofobie ;-) een strafbaar feit, ridicuul als dit is; maar ik ben een islambestrijder: ik beschouw de islam als een aan Europa volkomen vreemd, een historisch wreedaardig, en totaal ongewenst en achterlijk systeem Om impact te hebben zoals jij je voorstelt moet de islam een meerderheid van de mensen bereiken. dat is een vergissing: gedecideerde minderheden kunnen meer dan meerderheden Dit zullen ze echt niet doen met een uitgedoofde migratiegolf, of door in het thuisland te huwen en dan te gezinsherenigen (steeds meer merken ze dat dit niet werkt) op welke cijfers baseert u zich? net hoorden wij dat de immigratiegolf nóóit is gestopt, integendeel uitbreidt, en dat gezinshereniging (valse term voor de gezinsvorming met importbruiden en -bruidegoms) voor 49%! van de immigratie zorgt of massief veel kindjes te kopen. misschien eens de scholen van Brussel-Gent-Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam bekijken? Bovendien laat een gedeelte van hen het geloof ook los. ze beschouwen het juist als een deel van hun identiteit, meer dan hun (groot)ouders
De enige andere mogelijkheid is dat het zou gebeuren door de Belgen Belgen, Jules Destrée? warm te maken voor de boodschap. Daarvoor zal de boodschap echt wel goed moeten zijn gezien de vele negatieve vooroordelen die nu circuleren onder die Belgen. vooroordelen? kijk naar de populatie van de strafinrichtingen
Ik veronderstel dat je de Belgen hun recht op godsdienstvrijheid niet wilt ontnemen? islam hoort daar NIET bij in gestructureerde, openbare vorm: die moet sterk ontmoedigd worden, want hier is géén dar al islam Maar thuis mag het wel natuurlijk ;-)

Marc Vanfraechem zei

ik vergat nog even Koen: die hardwerkende mensen die onze economie hebben opgebouwd... weet u dat wel zeker? In Nederland is becijferd wat de immigratie heeft opgebracht, en gekost. De verhouding was 4/17, of 4/13 daar wil ik vanaf zijn.

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html