20 mei 2005

Bladzijden uit de oorspronkelijke atomaschriftjes van de Burgermanifesten teruggevonden !

.
Bladzijden uit de atomaschriftjes waarin Guy Verhofstadt zijn Burgermanifesten heeft geschreven zijn onlangs per toeval weer opgedoken. De vondst is helaas zeer fragmentair, maar toch blijkt nu al dat de gedrukte versie in sommige details enigszins afwijkt van het handschrift. Eerst de tekst die wij allemaal kennen:

België is op sterven na dood. Dat is het resultaat van de tientallen communautaire compromissen en politieke koopjes die werden gesloten.

[...] Nergens ter wereld bestaat er een federale staat waarvan, zoals dat in België het geval is, de territoria van de deelgebieden overlappen.
[We moeten] streven naar duidelijk afgescheiden deelgebieden, waarbij de faciliteiten definitief verdwijnen.
[...] Het alternatief is het wanordelijk uiteenvallen van het land. Het ogenblik waarop dit dreigt te gebeuren, is misschien niet zo ver meer af. Het volstaat dat [...] de Franstaligen beslissingen nemen die flagrant in strijd zijn met de Grondwet en de wetten van dit land, opdat in Vlaanderen een meerderheid zou gevonden worden om de Belgische staat definitief op te geven.
[...] Nog eens een kaakslag te moeten verduren, is een vernedering die negen op tien Vlamingen niet meer zullen slikken.

.
Burgermanifest, 1992
.
Een eerste, voorlopige indruk die wij na vluchtige lectuur van onderstaand handschrift alvast kunnen formuleren is: Guy, die toentertijd nog niet naar de spindokter ging, drukte zich in zijn jonge jaren veel genuanceerder uit dan soms wordt gedacht.

Oens Balguy staot er were! Dad ès ‘t rezultoat van oens uniek overlègmodal, en giel de werold klapt doarvan, meetamme wolder altijd zu goe ‘t akkoorte geroake.
[…] in de reste van de werold zoen ze veur ‘t minste geringste makanders de keel oversnaaie, veur e lapke groend of e corridorke, moar wij Balge zegge:
[Allé allé] zù juuste moet dad amoal niet zijn! Aos't en beetse ès die èst al lange goe, en we gome die koterije loate stoan woar da ze stoat!
[…] Anders die goat 't land noar de kluute. En da zoe zierder keune zein of dadde 't peist! In een einde […] pak neu dan de gebure older niet-nie-mier an en wille trekke van dienen èwe Compremis van in den tijd da oenze boempa nog leefdege, of van al die ander Overienkomste dien loaters gemoakt zijn. Moeme doarveure toens giel ‘t gebuurte loaten oenploffe? 'k Weet het, g’èt azu mensche dien alles op de spitse zoen drijve.
[…] Moar de gruten huup zegt toch : 't en ès nog nunt gien iene gestoorve van een koak-smete.

.

Geen opmerkingen:

http://victacausa.blogspot.com/victacausa.blogspot.com5edf7b715d0afaa3d68201fa2d94715a304487db.html